Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu Blue Water s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 58, Bratislava, 821 05, IČO: 35946601, IČ DPH: SK2022039074, zapísaného v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 36898/B, (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.bluewater.help (ďalej len „bluewater.help“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).
 2. Všeobecné obchodné podmienky platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „e-shop“) na bluewater.help.
 3. ,,Kupujúci“ je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
  • ,,spotrebiteľom“ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 4. ,,Podnikateľom“ sa rozumie:
  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
  • Ak podnikateľ t.j. ,,kupujúci“ uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo Všeobecné obchodné podmienky.
 5. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 6. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Všeobecné obchodné podmienky nedotknuté.
 7. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom e-shopu na bluewater.help .
 8. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu na bluewater.help a celkovú cena objednávky odsúhlasí zákazník potvrdením a odoslaním objednávky.
 9. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na bluewater.help. Konečná cena objednávky je vyobrazená pred záverečným odoslaním objednávky . Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s konečnou cenou objednávky.
 10. Cena tovaru v e-shope sú uvedené vrátane DPH, konečná cena objednávky sa môže zvýšiť o cenu prepravného a cenu obalového materiálu, v ktorých je tovar dodávaný. Cena prípadných poplatkov za dopravu sa určí podľa časti „Dodacie podmienky“ v závislosti od hmotnosti objednávky.
 11. Celý obsah stránky je chránený autorským právom. Užívatelia nesmú meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah Stránky na komerčné alebo verejné účely.
 12. Kontaktné údaje Predávajúceho:
  • www.bluewater.help,
  • Blue Water s. r. o.,
  • tel. +421 903 777 658 (môže byť spoplatnené podľa aktuálneho cenníku Vášho telefónneho operátora),
  • email: info@bluewater.help
 13. Orgán dozoru:
  • Inšpektorát SOI  pre Bratislavský kraj – Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava .
 14. Podnety a námietky je možné odosielať elektronickou poštou na uvedenú e-mailovú adresu info@bluewater.help.
 15. Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na bluewater.help.

Vlastnosti objednávky

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
 3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 4. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) prípadne telefonicky obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@bluewater.help.
 5. Za dôležité  informácie k elektronickej objednávky sa považujú:
  • Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
  • Popis a názov objednávaného tovaru podľa katalógu;
  • Množstvo objednávaného tovaru;
  • Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
  • Ak nebude objednávka obsahovať informácie podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
 6. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Záverečné ustanovenia

 1. Pri nákupe tovaru na www.bluewater.help sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na bluewater.help. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na bluewater.help môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo bluewater.help.
 5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na bluewater.help.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na bluewater.help.
 7. Kupujúci súhlasí s tým, že mu bude zaslaná FA za objednané produkty elektronicky formou e-mailu.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 9. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP Predávajúceho.


Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 30.6.2022.

Sídlo spoločnosti:

Blue Water s. r. o.
Mlynské nivy 58
821 05 Bratislava
Slovakia
IČO: 35946601
IČ DPH: SK2022039074

Dozor:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava- mesto, Polianky č.8, 841 01 Bratislava

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava